تبلیغات
shimipishrafteh
شنبه 30 مهر 1390

شیمی مولکولی

   نوشته شده توسط: mahnaz talei    

شیمی مولکولی و اتمی
مروری کوتاه برتاریخچه مدلهای اتمی از ٢٥٠٠سال پیش تا به حال

مطالعه روی عنصرها به حدود دو هزار پانصد سال پیش بر می گردد. زمانی که تالس فیلسوف یونانی آب راعنصر اصلی سازندهی جهان هستی می دانست . دویست سال پس از او ارسطو سه عنصر هوا و خاک و آتش را به عنصرپیشنهادی تالس افزود و این چهار عنصر را عنصرهای سازندهیکاینات تصورکرد . این دیدگاه تا دو هزارسال بعد نیز مورد مورد پذیرش بود تا این که در سال ١٦٦١میلادی رابرت بویل دانشمند انگلیسی با انتشار کتابی با عنوان شیمی دان شکاک مفهوم تازه ای از عنصر را معرفی کرد . وی دراین کتاب ضمن معرفی عنصر به عنوان ماده ای که نمی توان ان را به مواد ساده تر تبدیل کرد شیمی را علمی تجربی نامید و از دانشمندان خواست که افزون بر مشاهده کردن اندیشیدن و نتیجه گیری کردن که هر سه تنها ابزار یونانیان در مطالعهی طبیعت بود به پژوهش های علمی نیز اقدام کنند . توصیه های او مورد توجه قرار گرفت و در سال ١٨٠٣جان دالتون شیمی دان انگلیسی با نظریه یاتمی خود گام مهمی برای مطالعه ی ماده و ساختار آن برداشت .دالتون بااستفادهاز واژه ی یونانی اتم به معنای تجزیه نا پذیر است ذرهای سازنده ی عنصرها را توضیح داد . این ایده که همه ی مواد از ذره های کوچک و تجزیه ناپذیر ی به نام اتم ساخته شده اند نخستین بار ٢٥٠٠سال پیش توسط دموکریت فیلسوف یونانی مطرح شده بود اما دالتون با اجرای آزمایشهای بسیار ازنو به ان نتیجه گیری دست یافت . وی نظریه ی اتمی خود را در هفت بند به این ترتیب بیان کرد :١- ماده از ذرات تجزیه ناپذیری به نام اتم ساخته شده اند .٢- همه یاتمهای یک عنصر مشابه یک دیگرند .٣- اتم ها نه بوجود می ایند و نه از بین می روند .٤- همه ی اتمهای یک عنصر جرم یکسا ن و خواص شیمیایی مشابه ای دارند .٥- اتمهای عنصرهای مختلف به هم متصل میشوند و مولکولها رابه وجود می اورند .٦- در هر مولکول از یک ترکیب معین همواره نوع و تعدادنسبی اتمهای سازنده ی آن یکسان است.٧- واکنشهای شیمیایی شامل جابجایی اتمها یا تغییر در شیوه ی اتصال انها در مولکولهاست .در این واکنش اتم ها خود تغییری نمی کنند .الکترون نخستین ذره ی زیراتمی شناخته شدهپس از کشف الکتریسیته ی ساکن یا مالشی در آغاز قرن نوزدهم میلادی به این نکته پی برده شدکه بارهای الکتریکی مثبت یا منفی ایجاد شده به هنگام مالیدن یک جسم روی جسم دیگر از جایی نمی ایندو پیدایش آنها به خود ماده و شاید به اتمهای سازنده ی ان مربوط میشود.
.مایکل فارادی دانشمند معروف انگلیسی مشاهده کرد که به هنگام عبور جریان برق از میان محلول یک ترکیب شیمیایی فلزکار(برق کافت) یک واکنش شیمیایی در ان به وقوع می پیوندد .فیزیک دان ها رای توجیه این مطلب ذره ای بنیادی پیشنهاد کردند و ان را الکترون نامیدنداما درآ زمان به وجود رابطه میان اتم و الکترون پی برده نشد . و بعد از ان تا مسون با آزمایش هوشمندانه ای به نتایج جالبی دست یافت که به این شرح می باشند :١- پرتو های کاتدی (مانند نور) به خط راست حرکت میکنند . چون اگر در مسیر پرتو های کاتدییک جسم را قرار دهیم سایه ی ان جسم در انتهای لوله مشاهده می شود.٢- پرتو های اتدی به هنگام عبور گاز رقیق درون لوله را ملتهب می سازد . پر تو های کاتدیضمن عبور از لوله بخشی از انرژی خود را به اتمهای گازی داخل لوله منتقل میکنند و اتمهای گازیپرانرژی میشوند این اتمها ی گازی پرانرژی انرژی خود را بصو رت ور به ما پس می دهند .٣- پر تو های کاتدی دارای بار الکتریکی منفی هستند اگر در مسیر پرتو های کا تدییک میدانالکتریکی قرار دهیم پرتو های آندی سمت قطب مثبت منحرف میشوند بنابر این دارای بارالکتریکیمنفی هستند .همه ی مواد دارای الکترون هستند . جنس کاتد هر چه باشد پرتو ایی باخواص یکسان تولید میشودبنابراین پرتوهای کاتدی به نوع کاتد بستگی ندارد و این پرتوهاباید از چیزی ساخته شده باشند که در همه یمواد مشترک باشند این ذرات دارای بار منفی تامسون بعد ها الکترون نام گرفت .در حالی که تامسون مشغول مطالعه بر روی پرتوهای کاتدی بود کشف بسیار مهمی در فرانسهبه وقوع پیوست .در سال ١٨٩٦هانری بکرل فیزیکدانی که روی خاصیت فسفرسانس مواد شیمیایی کار می کردبه طور تصادفی با پدیده ی جالبی به قرار زیر مواجه شد :هانری با علا قه مندی کار پدرش را- که روی مواد فسفر سانس کار می کرد- دنبال می کرد . درآن زمان هانری با خواندن مقاله ای درمورد شیوه ی تولید پرتوهایxکه به تازگی توسط رونتگن کشف شده بود در این اندیشه فرو رفت که شاید مواد دارای خاصیت فلوئورسانس یا فسفرسانس نیز هنگام نور افشانی چنین پرتوی مرموزی را تابش میکنند . از این رو برآن شدکه ترکیب هایی برگزیند و در این باره به تحقیق بپردازد . او برای این کار بلورهای ماده ای را برای مدتی در برابر نور خورشید قرار می داد وبی درنگ در محیطی تاریک روی یک فیلم خام عکاسی میگذاشت که درون یک پاکت کاغذی تیره بود .پس از چند دقیقه فیلم را برداشته ظاهر میکرد و از روی میزان وضوح تصویر شدت تابش ان ماده را اندازه میگرفت .
روز چهار شنبه ٢٦فوریه ١٨٩٦هانری در ادامه ی آزمایش ها یش روی مواد فسفر سانس طبیعی ترکیبهای اورانیم دار پدرش دو قطعه از بلورهای یکی از این ترکیب ها را برداشت و همه ی وسایل کار خود را اماده کرد . اما از ان جا که هوای شهر پاریس کاملا ًابری بود از انجام ازمایش چشم پوشی کردو دو قطعه بلور را همراه با فیلم خام عکاسی در کشوی میز خود گذاشت و چند ساعتی به مطالعه پرداخت .عصر نیز زودتر از همیشه آزمایشگاه را به قصد خانه ترک کرد . وضعیت هوا چند روزی به همین منوال بود وتعطیلات اخرهفته نیز کار را بیشتر به تعویق انداخت .
بامداد روز دوشنبه اول مارس هنگامی که هانری به آزمایشگاه خود پانهاد یک باره به یادبلورهای درون کشوی میز خود افتاد . باعجله سراغ آنهارفت و تصمیم گرفت فیلم درون کشو را ظاهر کند .او با کنجکاوی فیلم را به تاریک خانه برد وان را در محلول ظهور عکس قرار داد . پس از چند دقیقه هیجان زده از تاریک خانه بیرون امد پشت میز کار خود نشست و عبارت زیر را نوشت : « دوشنبه اول مارس ساعت ٤٠/٩ نتیجه ی آزمایش روی نمونه ی شماره ی سیزده : با اینکه آزمایشهایم روی موادفسفر سانس نشان داده بود که همواره وضوح تصویر پس از چند ثانیه به شدت کاهش می یابد اما در این آزمایش برخلاف انتظارم پس از این مدت حضور در تاریکی ایجاد تصویری بااین وضوح شگفت انگیز به نظر می رسد . نمیدانم چرا؟ اما فکر می کنم که پدیده ی تازهای را کشف کرده ام . »هانری با مشاهده ی موضوع زیر نتیجه گرفت که پدیده ی تازه ای را کشف کرده است :هانری انتظار داشت اثرات بسیار کمی را بر فیلم عکاسی مشاهده کند اما در کمال تعجب اثراتبسیار شدیدی را مشاهده کرد بنابراین به این نتیجه رسید که این پرتوها مربوط به فسفر سانس نیست ضمنا ًاین پرتوها اشعه x نیز نبودند چون برای تولید اشعه ی x نیاز به پرتوی کاتدی داریمبنابراین هانری به این نتیجه رسید که پرتوهای جدیدی را کشف کرده است "


شنبه 17 دی 1390

عکس روی جلد

   نوشته شده توسط: mahnaz talei    

                                                                                                           


شنبه 17 دی 1390

مقاله انگلیسی

   نوشته شده توسط: mahnaz talei    

برای دیدن کلیک کنید


شنبه 17 دی 1390

تصویر

   نوشته شده توسط: mahnaz talei    

جملات زیبای کوروش کبیر به صورت اس ام اس


شنبه 17 دی 1390

جدید ترین مطلب

   نوشته شده توسط: mahnaz talei    

نامه ایی به خدا در موزه گلستان -  پنجشنبه ,۱۵ دی , ۱۳۹۰
 


شنبه 17 دی 1390

اطلاعات وعکس کتاب شیمی عمومی

   نوشته شده توسط: mahnaz talei    
به کتاب شیمی عمومی – صفحه اصلی

  You +1'd this publicly. Undoکتاب شیمی عمومی – دکتر علی افضل صمدی نشر نی اصول مقدماتی علم شیمی. • نقش جهانی شیمی • پست مبدا خرید اینترنتی نظریه اتمی. ساختار الکترونی اتم. • نخستین تلاشها و مدلها
داغ – کتاب عکس شیمی خرید عمومی روش

به دانلود رایگان کتاب آزمایشگاه شیمی عمومی

  You +1'd this publicly. Undoدانلود رایگان کتاب آزمایشگاه دانلود شیمی عمومی نویسنده دانلد : حسین اختر محققی نوع : شیمی زبان : فارسی نوع فایل : PDF به تعد.
کتاب ارزان شیمی هدیه عمومی روش خرید پستی جالب دانلود نسخه كامل كتاب شیمی عمومی – هوپا  You +1'd this publicly. Undoدانلود كتاب شیمی عمومی نوشته : دكتر علی افضل صمدی انتشارات : نی قالب : PDF حجم كتاب : 20MB تعداد صفحات خرید : 830 وب سایت نگارنده : http://ali.afzal.samadi.free. fr
– کتاب دانلود شیمی محصول عمومی دانلد بهترین دانلود کتاب : آزمایشگاه شیمی عمومی  You +1'd this دانلد publicly. Undo1 post - Last post: Mar 23, 2010نویسنده : حسین اختر محققی نوع : شیمی زبان : برای فارسی نوع فایل : PDF تعداد صفحات : 92 حجم : 1 MB از www.iranmeet.com.
– کتاب موبایل شیمی برای عمومی مجموعه خرید پستی i ketab : Persian دانلود book :: آی کتاب :: آزمایشگاه شیمی عمومی ۱  You +1'd this publicly. Undoآزمایشگاه شیمی عمومی ۱ نویسنده: گروه نویسندگان ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه محصول تربیت معلم) زبان كتاب: فارسی تعداد صفحه: 240 اندازه كتاب: وزیری برتر – سال انتشار:
– کتاب برترین شیمی خرید عمومی عکس

هدیه دانلود کتاب شیمی رایگان عمومی (تالیف دکتر علی افضل صمدی)

  You +1'd this publicly. Undo1 post - 1 authorامروز یک کتاب بسیار پربار در زمینه شیمی عمومی و البته به زبان فارسی برای دانلود رایگان برای شما عزیزان ارائه می جالب کنم: نام کتاب : شیمی عمومی مولف : دکتر علی
کتاب شیمی داغ عمومی خرید اینترنتی بزرگترین پایگاه خرید اینترنتی علمی زیست شناسی سایت ایران – دانلود کتاب شیمی عمومی   You +1'd this publicly. Undoدانلود کتاب شیمی عمومی، آلی، زیستی. شیمی آلی قسمتی از علم شیمی است که بررسی هیدروکربنها می پردازد. به همین برتر دلیل به آن شیمی ترکیبات سبک کربن نیز گفته
– کتاب جالب برترین شیمی عمومی عکس

گالری پیام نور شیمی عمومی برای ( 2)

  You +1'd this publicly. Undo20 ژوئن 2011‎ – سبک دسته كتاب و مجله زیردسته دانشگاهی. نام كتاب: شیمی عمومی ( 2) مولف – مترجم: زارع – حبیب الهی – صلواتی ناشر: پیام نور. فروشنده: آریا شاپ
زنگ – کتاب برترین خرید اینترنتی شیمی عمومی گالری داغ زنگ دانلود کتاب شیمی عمومی، آلی، زیستی : بیوشیمی – Biochemistry  You +1'd this مجموعه publicly. Undo22 آگوست 2011‎ – پست دانلود کتاب شیمی عمومی، آلی، زیستی. شیمی آلی قسمتی از علم شیمی است که بررسی هیدروکربنها می پردازد. به همین دلیل به آن در شیمی محصول ترکیبات
– کتاب روش شیمی فروش گالری اینترنتی عمومی دانلد برترین آموزش تصویری بهترین شیمی عمومی1 پیام نور  You +1'd this publicly. Undo16 سپتامبر 2011‎ داستان – تدریس شده بر اساس كتاب شیمی عمومی1 انتشارات پیام خرید نور تالیف:دكتر سید احمد میر شكرایی دارای تاییدیه علمی از دانشگاه پیام نور استان اصفهان
– کتاب داغ شیمی خرید جالب عمومی خرید پست فروش اینترنتی خرید کتاب گالری شیمی عمومی – دانلد ایشاپ  You +1'd this publicly. Undoکتاب شیمی گالری عمومی – خرید پستی از فروشگاه اینترنتی – پرداخت مبلغ در هنگام سایت تحویل کالا – ایران مارکت سنتر – ایشاپ.
کتاب دانلد شیمی گالری عمومی برترین فروش

خرید دانلود نسخه كامل كتاب شیمی عمومی – باشگاه مهندسان سمنان

  You +1'd this publicly. Undo24 جولای 2010‎ – دانلود نسخه كامل كتاب شیمی عمومی دانلود كتاب شیمی عمومی برنامه نوشته : دكتر علی افضل روش صمدی انتشارات : نی قالب : PDF حجم كتاب : 20MB تعداد صفحات :
– کتاب سبک شیمی زنگ عمومی دیدنی معرفی کتاب – کتابها  You +1'd this publicly. Undoاین کتاب برای تدریس "شیمی گالری عمومی" دانشجویان تدوین شده نرم افزار است، با وجود این با توجه به اطلاعات وسیع و جامعی فروش اینترنتی که در کتاب آمده است، این کتاب میتواند برای معلمین شیمی
– کتاب برتر شیمی نرم افزار بیشترین عمومی ارزان محصول دانلود کتاب شیمی عمومی محصول مورتیمر زبان انگلیسی  You +1'd this محصول publicly. Undo13 مه 2011‎ – برچسب ها : دانلود کتاب شیمی عمومی مورتیمر pdf , دانلود کتاب | دانلود110 , دانلود کتاب شیمی مورتیمر 1 pdf , آنلاین پایگاه دانلود رایگان کتاب , دانلود
– کتاب فروش شیمی برتر عمومی آنلاین دانلد دانلود جزوه و نمونه سوال و پروژه و کتاب مجانی برای رشته های مهندسی  You +1'd this publicly. Undoدانلود عکس جزوه و نمونه سوال و پروژه و کتاب مجانی برای رشته های مهندسی. دیدنی (1) سری اول كتابهای شیمی و مهندسی شیمی · (2) دانلود (1) دانلود نمونه سوال نقشه خرید کشی عمومی
– کتاب موبایل شیمی برترین عمومی جالب

سبک مقالات تخصصی فیزیک(Solar system سابق) – دانلود در كتاب شیمی عمومی

  You +1'd this publicly. Undoمقالات پست تخصصی فیزیک(Solar system سابق) – دانلود كتاب شیمی عمومی -
– کتاب خرید شیمی در پست عمومی جذاب داستان

برترین [کتاب] اصول شیمی عمومی+پاسخنامه -دانلود-كتاب-آموزش

  You +1'd this publicly. Undo5 posts - 1 محصول author - Last سایت post: Aug 28شکی نیست که Martin Silberberg یکی از بهترین نویسنده های متون reference شیمی در پست دنیاست؛
کتاب در شیمی عمومی ارزان سبک فروش پستی شیمی نوجوان – معرفی کتاب – شیمی عمومی با نگرش کاربردی  You +1'd this publicly. Undoمعرفی کتاب – موبایل شیمی خرید پستی عمومی با نگرش کاربردی. ۱- شیمی عمومی با نگرش کاربردی1/ مولفان: رابرت اسموت – ریچارد اسمیت – مجموعه جک پرایس / انتشارات فاطمی/ سال ۱۳۷۸-۱۳۷۷
– کتاب بهترین شیمی برتر عمومی خرید گالری رشته شیمی – .:: OLIYA.IR ::.  You سبک +1'd this publicly. Undoنام کتاب: آزمایشگاه شیمی آلی (2). مولف – مترجم: پرتوی. ناشر: پیام نور. خرید پستی قیمت: 0 ریال محصول نام کتاب: آزمایشگاه شیمی عمومی (1). مولف فروش پستی – مترجم: محراب در زاده – قیافه داوودی برنامه
– کتاب نرم افزار شیمی محصول جذاب عمومی مجموعه به خرید پستی دانلود کتاب شیمی عمومی مورتیمر جلد 1  You +1'd this publicly. Undoکتاب های مهندسی شیمی (دانلود رایگان) – دانلودستان مهندسی دانلد شیمی رایگان دانلود کتاب شیمی عمومی دانلد مورتیمر جلد 1 · شیمی عمومی مورتیمر جلد دوم · ریاضی عمومی 1 و 2 دکتر سیاوش
کتاب مجموعه شیمی بیشترین عمومی خرید اینترنتی کتاب شیمی عمومی (۲) مورتیمر با فرمت powerpoint « تازه های فناوری و   You +1'd this publicly. Undoکتاب شیمی عمومی (۲) مورتیمر با فرمت powerpoint. ۶ برای آبان,. http://www.2shared. com/file/3258333/eafe9f0e/Shimi_Omomi_2_Lotfeyane_.html. نظر به اینکه این
– خرید اینترنتی کتاب شیمی عمومی مورتیمر جلد دوم – آریا فروم  You +1'd this publicly. Undo4 سایت posts - 2 authors - Last post: May 13کتاب شیمی عمومی خرید اینترنتی مورتیمر جلد دوم. دانلود کتاب شیمی عمومی مورتیمر جلد دوم به صورت ppt. Guests cannot see links in the messages. Please پستی register فروش پستی
– خرید اینترنتی کتاب شیمی عمومی (۲) مورتیمر با فرمت powerpoint  You +1'd this publicly. Undo7 posts - 3 authors - Last post: Jul 4کتاب گالری شیمی عمومی (۲) مورتیمر با فرمت powerpoint. کتاب شیمی عمومی (۲) جالب مورتیمر فروش
– کتاب از شیمی داستان عمومی رایگان پست کتاب شیمی عمومی – جوانه ها  You +1'd this publicly. Undoکتاب شیمی عمومی کتاب شیمی عمومی – دکتر علی افضل صمدی پست نشر نی اصول مقدماتی علم شیمی • نقش جهانی شیمی • مبدا نظریه اتمی ساختار الکترونی اتم • نخستین تلاشها و
کتاب دانلد شیمی گالری عمومی برترین برتر دانلود نسخه كامل كتاب رایگان شیمی عمومی – FarsForum  You +1'd this publicly. Undo1 post - 1 author - Last post: May 28, 2010دانلود نسخه كامل كتاب شیمی عمومی جزوات وتست های روش کنکور.
– کتاب ارزان شیمی هدیه زنگ عمومی فروش خرید پستی بهترین دانلود کتاب موبایل شیمی عمومی(دکتر فروش علی افضل روش صمدی)  You محصول +1'd ارزان this publicly. Undo25 فوریه عکس 2011‎ – انجمن دانشجویان مهندسی شیمی سهند شیمی شیمی عمومی ۱ دانلود کتاب شیمی عمومی( سایت دکتر علی افضل صمدی). ارسال پاسخ. رتبه به موضوع: 0 رای – 0 میانگین
– به کتاب خرید اینترنتی شیمی عمومی داغ به کتاب شیمی عمومی  You +1'd this publicly. Undo15 ا کتبر 2010‎ – خرید خرید پستی کتاب فروش اینترنتی شیمی عمومی – خرید اینترنتی از ایران مارکت. کتاب شیمی عمومی – خرید پستی از فروشگاه اینترنتی – پرداخت مبلغ در هنگام
– به کتاب شیمی عمومی  You +1'd this publicly. Undo23 ا کتبر 2010‎ – شیمی عمومی. پستی وضعیت حقتکثیر و مالکیت حقوقی این کتاب مشخص نیست، بنابراین امکان دانلود آن وجود ندارد؛ اگر در این باره اطلاعاتی پست دارید با ما تماس
– کتاب خرید اینترنتی شیمی پستی عمومی ارزان

رایگان کتاب آزمایشگاه شیمی محصول عمومی رایگان (1)

  You بیشترین +1'd this publicly. Undo4 مه 2010‎ – نویسنده : حسین اختر محققی تعداد صفحات: 92 صفحه درباره کتاب : این کتاب مربوط به آشنایی با محیط جالب آزمایشگاهی و قوانین و نکات مربوط به آن می
– کتاب از شیمی محصول عمومی سایت

محصول شیمی عمومی 1و2 نوشته پستی چارلز مورتیمر

  You +1'd this publicly. Undo21 مارس سایت 2010‎ – کتاب شیمی عمومی هیئت مولفان. چند تا پست انتشارات هم سبک چاپش کرده. این داستان کتاب به دست بزرگان برنامه شیمی دانلود ایران نوشته شده و وقتی دستت.نه احساس می کنید
کتاب ارزان بیشترین شیمی هدیه عمومی خرید پستی بیشترین در سخه کامل کتاب شیمی عمومی-نویسنده: دکتر علی افضل رایگان صمدی – P30World   You +1'd داغ this publicly. Undo4 خرید اینترنتی posts - 3 authors - Last post: Jun 10سخه کامل کتاب شیمی عمومی-نویسنده: فروش اینترنتی دکتر علی افضل صمدی شیمی.
– در کتاب زنگ شیمی سایت عمومی خرید رایگان دانلود كتاب شیمی عمومی  You +1'd this publicly. Undo3 فوریه 2011‎ برنامه – پیش فرض دانلود كتاب شیمی عمومی. نوشته : دكتر علی افضل صمدی انتشارات : نی قالب زنگ : فروش پستی PDF حجم كتاب : 20MB تعداد صفحات : 830 وب سایت نگارنده
– کتاب شیمی عکس عمومی روش پست كتاب شیمی سبک عمومی-وبلاگ تخصصی فیزیک جامدات  You فروش اینترنتی +1'd this publicly. Undo7/11/1388. كتاب شیمی سایت عمومی. شیمی عمومی. با خرید پستی سپاس فراوان از جناب آقای دكتر علی افضل صمدی كه متن كامل كتاب را در اختیار "وبلاگ تخصصی از فیزیك جامدات" برای قرار دادند.
کتاب روش شیمی فروش اینترنتی عمومی دانلد پستی فروش مجموعه کتابهای رشته شیمی دانشگاه پیام نور » فروشگاه روش شبانه ،منابع   You +1'd مجموعه this publicly. Undoمجموعه کتابهای رشته شیمی دانشگاه پیام نور. توجه : به همراه هر مجموعه ، هدیه ای برای خریداران محترم ارسال میشود که شامل امتحانات پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور
– کتاب خرید شیمی خرید عمومی خرید اینترنتی فروش شیمی عمومی (مورتیمر) – صفحه 2  You +1'd نرم افزار this publicly. Undo3 posts - 2 authors - Last post: Jun 6سلام من کتاب شیمی رایگان عمومی (مورتیمر) رو دارم البته مال پدرم برتر هست ، سال خرید چاپ کتاب حدودا بر میگرده به 20 سال پیش! چاپ جدید داستان کتاب با چاپ های قبل فرقی
خرید – کتاب روش شیمی خرید اینترنتی عمومی فروش سایت رایگان علی افضل صمدی  You +1'd this publicly. Undoکتاب ارزان شیمی عمومی را سبک به صورت ( Pdf) نرم افزار و رایگان در اختیار دانش پژوهان عزیز. مجموعه قرارداده ام و مقدمه و تصویر روی جلد جذاب فهرست، مطالب کتابهای دیگرر را که اخیرا". چاپ شده اند و
– کتاب هدیه نرم افزار شیمی جذاب عمومی مجموعه از دانلود كتاب های تخصصی مهندسی شیمی – صفحه 23  You +1'd this publicly. Undo11 جولای 2010‎ – پیش فرض داستان دانلود کتاب به شیمی عمومی مورتیمر جلد 1. برتر سلام دوستان عزیز کتاب شیمی فروش اینترنتی عمومی مورتیمر جلد 1 (زبان اصلی) را در از لینک زیر دریافت کنید
– کتاب خرید پستی شیمی رایگان عمومی دانلود دانلود رایگان المپیاد ایران: منابع مرحله اول المپیاد شیمی  You +1'd this publicly. Undoجزوه آمادگی جالب مرحله جذاب اول المپیاد شیمی برای گروه آموزشی عکس صفر تا صد*; کتاب آنلاین چگونه مسائل شیمی را حل کنیم؟*; کتاب شیمی عمومی مورتیمر (جلد اول)*; کتاب های موضوعی المپیاد به
– از کتاب زنگ شیمی سایت عمومی خرید نرم افزار دانلود کتاب شیمی دانلود عمومی، آلی و بیولوژیکی نوشته جنیس در گورزینسکی اسمیت   You +1'd this publicly. Undo30 رایگان آگوست 2011‎ – دانلود کتاب شیمی عمومی، فروش پستی آلی و بیولوژیکی نوشته جنیس گورزینسکی اسمیت نسخه 2009. دانلد ارسال موضوع ارسال پاسخ. 0 رأی عکس – میانگین امیتازات : 0; نرم افزار 1
سبک – کتاب عکس خرید اینترنتی شیمی عمومی داغ محصول کتابهای شیمی  You +1'd this publicly. Undoجلد. سال/محل نشر. برای ناشر. مترجم. سبک مولف. نام كتاب بهترین صنعتی امیرکبیر. ——-. محمد رزمجو . بیشترین آزمایشگاه شیمی عمومی …. مسعود رفیع زاده. راهنما و حل المسائل شیمی عمومی مورتیمر
– محصول آدینه بوک: راهنمای کامل و تشریحی شیمی نرم افزار عمومی 1 مورتیمر شامل: راهنمای   You +1'd this publicly. Undoراهنمای کامل و تشریحی شیمی عمومی 1 مورتیمر شامل: راهنمای کامل و تشریحی کلیه تمرینات فصول 1 تا 16، خلاصه مطالب درسی، 199 مساله امتحانی … زنگ ~بهزاد آنلاین خداکرمی
– محصول آدینه بوک: راهنما و مجموعه نکات کتاب شیمی عمومی مورتیمر، شامل پاسخ   You +1'd this publicly. Undoراهنما و مجموعه نکات کتاب شیمی عمومی مورتیمر، شامل پاسخ پرسشها و پستی توضیحات
– کتاب شیمی عکس عمومی روش زنگ کتاب های مهندسی شیمی سایت (دانلود رایگان) – دانلودستان مهندسی شیمی  موبایل You +1'd this publicly. Undoدانلود کتاب انتقال حرارت arpaci · HEAT TRANSFER TEXTBOOK. فرآیندهای گاز. ارزان فرآیندهای پتروشیمی. فرآیندهای پالایش. حل المسائل شیمی عمومی. محاسبات عددی
– روش کتاب موبایل شیمی پست زنگ عمومی خرید بهترین مقالات و مطالب آموزشی برنامه مهندسی مکانیک – دانلود کتاب شیمی عمومی   You +1'd this publicly. Undoمقالات و مطالب آموزشی مهندسی مکانیک – دانلود کتاب شیمی عمومی مورتیمر جلد دوم – دانلود کتاب و جزوه . مقالات آموزشی فنی مهندسی .قالب سازی صنعتی و آموزش ساخت
– کتاب برتر شیمی عمومی برنامه فروش اینترنتی بیو شیمی عمومی  You فروش پستی +1'd this publicly. Undoخانه فروشگاه کتاب کتب قدیمی (رایگان) گروه علوم پایه بیو شیمی عمومی. PDF نسخه چاپ فروش پستی ایمیل. مکانیسم های در الکترونی شیمی آلیمواد در دندانپزشکی
سبک – کتاب مجموعه شیمی خرید عمومی از پست آزمایشگاه شیمی به عمومی – AkuPress (مركز نشر دانشگاه صنعتی امیركبیر)  You +1'd this publicly. Undoشیمی نیز سایت بر اساس تجربه و عمل بنیان گذاشته شده است و آن چه در كتاب شیمی میخوانید تئوری محض گالری نیست جذاب و تمام عکس جزئیات آن را داستان دانشمندان تجربه كردهاند و نتایج حاصل را
– کتاب بهترین شیمی به برتر به عمومی خرید نرم افزار کتاب شیمی عمومی مورتیمر جلد دوم – انجمن مهندسی دانشجویان از ایران  You +1'd this publicly. Undoبا سلام خدمت دوستان عزیز شما می سایت توانید با کلیک بر روی لینک ذیل فروش پستی کتاب شیمی عمومی مورتی.
– کتاب خرید خرید شیمی خرید عمومی خرید اینترنتی فروش اینترنتی دانلود کتاب های شیمی – دانلود Taslis.ir  You +1'd this publicly. Undoکتاب شیمی عمومی (۲) مورتیمر با فرمت powerpoint برتر سلام. کتاب تمرین های استرئوشیمی کتابی که ۱۹۱ تا تمرین برای فروش پستی شیمی فضایی موبایل داره امیدوارم به دردتون بخوره
– کتاب داغ شیمی به عمومی داغ داستان حذفیات کتاب در شیمی داغ عمومی برترین 2 پیام نور  You +1'd this publicly. Undoدانلود حذفیات ریاضی عمومی 2 رشته شیمی پیام نور حذفیات درس شیمی فیزیک 1رشته شیمی دانشگاه پیام نور بخش حذفیات کتاب اصول یا مبانی بیوشیمی رشته ی
– کتاب برتر شیمی بیشترین عمومی ارزان خرید پستی دانلود كتاب شیمی عمومی – دانشنامه سایت علوم پایه  You +1'd this publicly. Undo14 نوامبر 2010‎ – فروش دانلود كتاب شیمی عمومی – دانشنامه علوم آنلاین پایه. مجموعه دانلود كتاب شیمی عمومی | بازدید از آنلاین پست:12 | امتیاز به پست: نتیجه: 28 امتیاز توسط 9 نفر
– کتاب شیمی داغ عمومی

فروش پستی نسخه کامل کتاب شیمی نرم افزار عمومی-نویسنده: دکتر علی افضل صمدی

  You +1'd this publicly. Undo1 post - 1 ارزان author - Last post: Aug 15نوشته : دكتر علی برترین افضل صمدی انتشارات : نی قالب داغ : زنگ PDF حجم هدیه كتاب : 20MB زنگ تعداد صفحات : 830
نرم افزار – کتاب مجموعه شیمی خرید عمومی از مجموعه خرید پستی کتاب برنامه شیمی عمومی -خرید فروش اینترنتی  You +1'd this publicly. Undoخرید فروش پستی اینترنتی- کتاب شیمی عمومی ارزان -ابتدا کالا را تحویل بگیرید سپس هزینه آن را بپردازید-فروش پستی پستی انواع کالا.
– کتاب دیدنی شیمی برنامه عمومی فروش سایت رایگان کتاب دانلد ارزان شیمی گالری عمومی برترین داستان هدیه

دیدنی شیمی عمومی 2 ppt

  You +1'd this publicly. Undoشیمی دان های دانشکده شیمی دانشگاه … شیمی دان های دانشکده شیمی دانشگاه تبریز – دانلود کتاب شیمی مجموعه عمومی 2 مورتیمر – وبلاگی گروهی برای
کتاب خرید شیمی پست روش عمومی جذاب خرید در آزمایشگاه شیمی عمومی – کتابخانه الکترونیکی میترا  You +1'd this publicly. Undoآزمایشگاه شیمی عمومی نوشته حسین اختر محققی کتاب آزمایشگاه شیمی عمومی از سری کتاب دیدنی های چاپ شده در زمینه آزمیشگاه فروش شیمی داستان عمومی نوشته آقای حسین محصول اختر محققی می فروش پستی
– کتاب عکس شیمی خرید عمومی سبک روش به کتابخانه مجازی ایران – گزارش کار شیمی عمومی دو تجزیه ی کیفی   You +1'd this publicly. Undo1 روز پیش‎ – 15 کتاب از این نویسنده: 15 کتاب از این ناشر: گزارش کار شیمی عمومی دو تجزیه ی کیفی کاتیÙ… 450 لغت پر کاربرد و مهم زنگ زبان محصول انگلیسی به همرØ.
– برتر کتاب شیمی داغ عمومی رایگان کتاب آزمایشگاه شیمی عمومی  You +1'd this publicly. Undoعنوان سبک : کتاب آزمایشگاه شیمی عمومی نویسنده سایت : حسین اختر محققی نوع : شیمی زبان : فارسی دانلد نوع فایل : آنلاین PDF تعداد صفحات برترین : 92 حجم : 1 MB درباره کتاب : این کتاب.
کتاب شیمی عکس عمومی روش

زنگ بهزاد پاکروح – منابعی برای "آزمایشگاه شیمی عمومی 1و2" مجموعه و "آزمایشگاه

  You +1'd this publicly. Undo24 فوریه 2011‎ – به هدیه آگاهی دوستان عزیزی که برای شرکت در مسابقات آزمایشگاه پست شیمی پیگیر انتشار کتابهای گالری "آزمایشگاه شیمی عمومی 2 (تالیف دکتر اسماعیل
– سایت کتاب جذاب شیمی برترین عمومی پست مجموعه برترین کتاب شیمی عمومی بهترین 1.مورتیمر  You +1'd this publicly. Undo30 جولای 2011‎ – برترین آمار بازدید. کتاب شیمی عمومی 1.مورتیمر. کتاب شیمی عمومی 1.مورتیمر. قیمت: 50000 ریال. تگهای راهنمای از موتور جستجو: کتاب شیمی رایگان عمومی 1.مورتیمر
– کتاب شیمی در عمومی

کتاب شیمی عمومی

 کتاب شیمی عمومی

دسته کتاب الکترونیک زیردسته
فنی و مهندسی

کتاب شیمی عمومی – دکتر علی افضل صمدی نشر نی

اصول مقدماتی علم شیمی
• نقش جهانی شیمی
• مبدا نظریه اتمی

ساختار الکترونی اتم
• نخستین تلاشها و مدلها
• مکانیک کوانتومی
• مشخصات درونی اتمها

پیوندهای شیمیایی
• مشخصات پیوندها
• انواع پیوندها
• هیبرید شدن

گازها
• صفات گازها
• نظریه جنبشی گازها

جامدات
• خواص جامدات
• شیمی فضایی

مایعات
• تحولات ماده
• تعادل فازها

محلولها
• انواع محلولها
• اثر غلظت در محلولها

تعادلات شیمیایی
• برگشت پذیری
• تعادلات یونی در محلولها
• تعادلات یونی کمپلکس ها
• تعادلات اسید و بازی
• محلولهای تامپون و تیتراسیون اسیدها و بازها

الکتروشیمی
• اکسایش و کاهش
• الکترولیز

ترموشیمی
• ترمودینامیک شیمیایی
• اصل اول ترمودینامیک
• اصل دوم ترمودینامیک

سینتیک واکنشهای شیمیایی
• سرعت واکنشها
• مکانیسم واکنشها
• کاتالیزورها

شیمی توصیفی عناصر
• ساختار ns
• ساختار np
• ساختار nd


شنبه 10 دی 1390

ساختار ایزومر فضایی

   نوشته شده توسط: mahnaz talei    


شنبه 10 دی 1390

تصویر سنتزی

   نوشته شده توسط: mahnaz talei    

undefined


شنبه 10 دی 1390

سنتز

   نوشته شده توسط: mahnaz talei    

اینجا كلیك كنید


شنبه 28 آبان 1390

اشعه گاما

   نوشته شده توسط: mahnaz talei    

برای نمایش کلیک نمایید


شنبه 28 آبان 1390

ساختار اروماتیک

   نوشته شده توسط: mahnaz talei    

برای مشاهده کلیک نمایید


شنبه 28 آبان 1390

ایزومر فضایی

   نوشته شده توسط: mahnaz talei    

برای مشاهدهکلیک نمایید


شنبه 28 آبان 1390

مشخصات اسید نوکلئیک

   نوشته شده توسط: mahnaz talei    

برای نمایشکلیک نمایید


شنبه 28 آبان 1390

ایزومر فضایی اسید امینه

   نوشته شده توسط: mahnaz talei    

برای بازدید کلیک نمایید


شنبه 28 آبان 1390

ایزومر فضایی

   نوشته شده توسط: mahnaz talei    

برای مشاهده اینجا کلیک نمیید


شنبه 28 آبان 1390

ساختار اتم

   نوشته شده توسط: mahnaz talei    

(cached)

دید کلی

می‌توان هسته اتم را به عنوان جرم نقطه‌ای و بار آن را به صورت بار نقطه‌ای در نظر گرفت. هسته شامل ، تمامی بارمثبت و تقریباً تمامی جرم اتم است، در نتیجه مرکزی تشکیل می‌‌دهد که حرکت الکترونی حول آن رخ می‌‌دهد. هر چند هسته عمدتاً از طریق نیروی جاذبه کلنی خود با الکترونها ساختار اتمی را تحت تأثیر قرار می‌‌دهد اما بعضی آثار نسبتاً دقیق را در طیف‌های اتمی می‌‌توان به آن نسبت داد.تصویر

اجزای اصلی هسته

ذراتی که تمامی هسته‌ها از آنها ترکیب یافته‌اند پروتونها و نوترونها هستند. در حالت کلی به این ذرات نوکلئون می‌‌گویند. خواص نوکلئونها

بار

پروتون هسته اتم H (ایزوتوپ سبک اتم هیدروژن) است. پروتون دارای یک بارمثبت است که از نظر بزرگی با بار الکترون برابر است. نوترون دارای بار e 10-13 (10-18 برابر بار الکترون است) ولی چون خیلی کوچک است آن را خنثی می‌‌گیریم و لذا در برهمکنشی با الکترون نیروی ضعیفی از خود نشان می‌‌دهد.

جرم

پروتون و نوترون دارای جرم تقریباً یکسان هستند، جرم نوترون از جرم پروتون اندکی (کوچکتراز 0.1 درصد) بیشتراست. این ذرات هر دو دارای انرژی سکون حدود یک گیگا الکترون ولت هستند.img/daneshnameh_up/7/79/C3_quant_04.JPG

اسپین

یک ویژگی مهم پروتون و نوترون اندازه حرکت زاویه‌ای ذاتی ، یا به اصطلاح اسپین هسته‌ای آنها است. اعداد کوانتومی اسپین هسته‌ای پروتون و نوترون هردو برابر ½ هستند.

گشتاور مغناطیسی هسته‌ای

گشتاور مغناطیسی پروتون در همان راستای اسپین هسته‌ای آن است، بزرگی گشتاور هسته‌ای ، مؤلفه گشتاور مغناطیسی پروتون را در امتداد راستای کوانتش فضایی برحسب مگنتون هسته‌ای به دست می‌‌دهد. گشتاور مغناطیسی نوترون درخلاف راستای اندازه حرکت زاویه‌ای آن است. گشتاور مغناطیسی غیر صفر نوترون حاکی از آن است که ، با وجود صفر بودن بار کل ، یک توزیع غیر یکنواخت بار در داخل آن وجود دارد.

نیروهای هسته‌ای

از آنجا که پروتونها در داخل هسته در فاصله کمی از همدیگر قرار دارند، نیروی رانشی کولنی بین آنها خیلی بزرگ است. برای آنکه هسته در حالت تعادل قرار گیرد، این نیرو را باید یک نیروی ربایشی دیگر (نیروی هسته‌ای) خنثی کند. این نیرو در قوی‌ترین حالت خود ، از نیروی کولنی خیلی قوی‌تر است. ولی ، نیروی هسته‌ای فقط در گستره محدودی قوی است. از جنبه‌های مهم نیروی هسته‌ای ، استقلال آن از بار است. نیروی مؤثر بین دو نوکلئون ، از اینکه دو پروتون ، دو نوترون و یا یک پروتون و یک نوترون باشند، متشکل است. نیروی بین دو نوکلئون با اسپین موازی نسبت به نیروی بین دو نوکلئون با اسپین پادموازی قویتر است.img/daneshnameh_up/a/ac/atom.jpg

پتانسیل یوکاوا

بر خلاف نیروی کولنی ، که بستگی به فاصله آن به صورت ساده r2/1 است، نیروی هسته‌ای بطور خیلی پیچیده‌ای به فاصله وابسته است. پتانسیل حاصل از این نیرو را پتانسیل یوکاوا گویند. پتانسیل تابع نمایی از فاصله هسته‌ای است. به علت این رفتار نمایی ، پتانسیل و نیرو سریعا با افزایش فاصله به صفر میل می‌‌کند.

شعاع هسته‌ای

شعاع هسته‌ای بطور تقریبی از نتایج آزمایشهای پراکندگی ذره آلفا محاسبه می‌‌شود. اگر چه توزیع این ذرات پراکنده تنها با برهمکنش کولنی برای فواصل بزرگتر از 14-10 متر توجیه می‌‌شود، اما وقتی ذرات آلفا تقریباً در این فاصله از مرکز هسته قرار می‌‌گیرند از قانون کولن تبعیت نمی‌‌کنند. در این حالت ، شعاع هسته‌ای را می‌‌توان به صورت آن فاصله‌ای از مرکز هسته تعریف کرد که در آن نیروی هسته‌ای از اهمیت برخوردار است. نتایج به دست آمده از پراکندگی نوترونی برای شعاع هسته بیانگر تابعیت شعاع هسته‌ای از عدد جرمی‌‌ هسته‌ای (A) است. که شعاع هسته با ریشه سوم عدد جرمی متناسب است


تعداد کل صفحات: 2 1 2